nedeľa 24. apríla 2011

Butkov

Butkovské súvrstvie: vápnité ílovce (=cementové sliene auct.) vo vrchnej časti s tenkými lavicami pieskovcov (mladší alb- stredný cenoman) Ján Mello 2005
sivý rohovcový vápenec sa v Manínsko- butkovskej skupine bradlového pásma nachádza v neprehliadnuteľnom množstve


Michal Maheľ, Geologická stavba Strážovských vrchov, 1985


....."K osobitostiam báremsko-aptských vápencov manínskej jednotky patrí v butkovskom úseku hnedá poloha z orbitolínových vápencov, nad ňou zlepencová poloha vystriedaná sivými lavicovitými vápencami spodného albu s hľuzami rohovcov."....
......"Prerušenie sedimentácie na Butkove zrejme zodpovedá vrchnej časti spodného albu a strednému albu, čiastočne i vrchnému albu."......
...." Rozdiely v rámci manínskeho príkrovu, členenie. Najvýraznejšie rozdiely sú v paleotektonickom type facií dogeru. Na Butkove sú charakteristické hlbokotvorné rádiolarity pre vrchný doger až spodný oxford. V manínskom úseku celý doger vykazuje plytkovodný charakter.".....
zdroj: Michal Maheľ Geologická stavba Strážovských vrchov, 1985

Krásy Slovenska 8/92

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára