sobota 29. mája 2010

Zbora, povesť a staroslovienska sbornaja crky

28.1.2013
prírodný útvar alebo príliš hmotná legenda? prerušený val

 valové opevnenie a zarovnaná terasa


 vonkajšia terasa pred valovým opevnením
túto stredovú vyvýšeninu obklopuje valmožno prístupová cesta
Ján Mišún a kol.:Obec Mestečko
    "Zámčiská. (Túto povesť budeme citovať podľa zápisu z roku 1963)
Kej sa búraly ve Vydrnej Jancíkech komory, v jednom múre sa našla knižečka, napísaná švabachom. Už sa stracela, neviem gdze, ale zapamatal som si z nej to, že najstaršjú dzedzinú v doline je Zbora a hnedz po nej Mestečko. Pod Strážú mal stác starý koscel. Toto miesto Zborani volali Koscel a Mestečani Zámčiská. ............
Podľa rozprávania Ondreja Ševelu........."
            ○    ○   ○   ○   ○
Ján Stanislav: Starosloviensky jazyk
....."V Živote Metodovom XVII  je: i položiše i v sborněi crkvi"....
....."Doklady možno nájsť u I. Sreznevského (Materialy III, 1445). Tak napríklad chrám sv. Sofie v Carihrade sa zaznačuje ako: ...pri tom byst sventy e sbor i velikaja crky"....
....."V Živote Metodovom sa chrám, kde je pochovaný Metod volá sbornaja crky. Tento termín vysvetľuje I. Sreznevskij ako katedrálny chrám (hlavný chrám v meste)".....
...." V staroruskom texte z r. 1136 (Gramota kn.Vsevoloda) stoja popri sebe oba termíny: v sbornoi velikoi cerkvi".....
           ○    ○    ○    ○    ○
Stráž, geologické zloženie:
   Bystrická jednotka, Zlínske súvrstvie, bystrické ílovce, glaukonitové pieskovce (tj. zelené)= flyš, stredný eocén- starší priabón.