nedeľa 13. júna 2010

Skalice- Moštenec

august 2012

rok 2010

Pohľad na Skalice zo Sverepca, v pozadí Veľký a Malý ManínPohľad na Maníny zo Skalíc


Geologická stavba:
skalická brekcia: konglomerátové brekcie typu Debris flow (starší alb) Ján Mello et al.- 2005

"Skalické brekcie predstavujú neveľké výskyty sedimentárnych brekcií pri Dolnom Moštenci a pri Podmaníne (Marschalko a Kysela, 1980). Sú to konglomerátové brekcie tvorené klastami vápencov urgónskeho typu manínskeho súvrstvia, ktoré sú tmelené zelenými vápnitými ílovcami s hojným glaukonitom. Brekcie predstavujú pravdepodobne kanálové výplne, ktoré sú prekryté sivými rohovcovými vápencami spodnoalbského veku. Stratigraficky boli vápence začleňované do aptu (Andrusov a Kollárová-Andrusovová, 1971). Podobné stratigrafické rozpätie uvádzajú aj Michalík a Vašíček, (1984), ktorí opísali spoločenstvo hlavonožcov: Phylloceras (Hypophylloceras) moreti (Mahm.), Acanthohoplites ex gr. bigouretti (Seunes), Acanthohoplites sp., Melchiorites cf. melchioris (Tieze), Mesohibolites falauxi (Uhlig), Neohibolites inflexux cf. angelanicus Ali-Zade. Pozorovateľná hrúbka súvrstvia je okolo 20 m. ..."    Ľubomír Pečeňa , Pieninské bradlové pásmo- Púchovský úsek      


Michal Maheľ Geologická stavba Strážovských vrchov, 1985
...." V manínskom príkrove sú známe telesá augititov , augititových brekcií /V. Zorkovský 1949/ a ich tufitov miestami až 40 m hrubých, hlavne v okolí Horného Moštenca, Podmanína, Slopnej a Praznova.............Zrejme ide o rozsiahlu podmorskú vulkanickú činnosť, ktorá sa začala prejavovať už v neokóme a najintenzívnejšie počas manínskej fázy medzi aptom a vrchným albom."....