nedeľa 24. apríla 2011

Butkov

Butkovské súvrstvie: vápnité ílovce (=cementové sliene auct.) vo vrchnej časti s tenkými lavicami pieskovcov (mladší alb- stredný cenoman) Ján Mello 2005
sivý rohovcový vápenec sa v Manínsko- butkovskej skupine bradlového pásma nachádza v neprehliadnuteľnom množstve


Michal Maheľ, Geologická stavba Strážovských vrchov, 1985


....."K osobitostiam báremsko-aptských vápencov manínskej jednotky patrí v butkovskom úseku hnedá poloha z orbitolínových vápencov, nad ňou zlepencová poloha vystriedaná sivými lavicovitými vápencami spodného albu s hľuzami rohovcov."....
......"Prerušenie sedimentácie na Butkove zrejme zodpovedá vrchnej časti spodného albu a strednému albu, čiastočne i vrchnému albu."......
...." Rozdiely v rámci manínskeho príkrovu, členenie. Najvýraznejšie rozdiely sú v paleotektonickom type facií dogeru. Na Butkove sú charakteristické hlbokotvorné rádiolarity pre vrchný doger až spodný oxford. V manínskom úseku celý doger vykazuje plytkovodný charakter.".....
zdroj: Michal Maheľ Geologická stavba Strážovských vrchov, 1985

Krásy Slovenska 8/92

Malý Manín

Pohľad na Veľký a Malý Manín z lomu Butkov. Manínsko- butkovská skupina je súčasťou bradlového pásma. Zloženie: svetlosivé a tmavosivé vápence s rohovcami, červené hľuznaté vápence /Ján Mello 2005/

Rohovcové vápence


streda 6. apríla 2011

Amonity v Dohňanoch

svetlý vápenec pochádza z Hornej strany, tmavší z Ostrého vrchu- táto vrstva bola postihnutá nejakou deformáciou, ktorá spôsobila aj zmenu tvaru amonitov z okrúhleho na oválny