sobota 28. apríla 2012

Kyčera 891,4 m Lazianska Vrchovina. Javorníky

rozhranie Mladoňov, Potok, Horná Mariková

Potok

kyčerské vrstvy: strednozrnné litické drobové pieskovce, eocén
zlínska formácia, flyšové pásmopiatok 27. apríla 2012

Ostrá hora Horovce / Kvašov

Lom Butkov, lom Kalište, Hradisko nad Košecou- Nozdrovice
starší pleistocén fluviálne štrky 2. a 3. vysokej terasy 

neskorý bronz, staršia doba železná
sídliská Klapy

hradisko Malý Manín

Kalište, Strážovpieninské súvrstvie svetlé vápence

streda 11. apríla 2012

Hradisko nad priehradou Nosice

27.1.2013
valové opevnenie

vnútorný val, pod ním vonkajší val, v pozadí terasa
severozápadný vnútorný val
vonkajší val


juhovýchodný vnútorný val
mierny svah pod juhovýchodným opevnenímseverný vnútorný a vonkajší val
prudký ohyb valu na juhovýchodnej strane
11.4.2012Podložie: Klapská jednotka, upohlavské súvrstvie: zlepence s exotickými obliakmi, mladší alb - starší cenoman

opevnenie púchovskej kultúry

vonkajší val

vrchný val

výška valu

pohľad na ohyb Váhu z opevnenia


......"Viackrát opakovaný prieskum potvrdil, že sa tu nachádza opevnenie z dvomi valmi, prerušenými dvoma bránami. Vo vonkajšom vale je brána na južnej strane a vo vnútornom na strane severovýchodnej. Z hornej brány do dolnej vidieť tiež pôvodnú prístupovú cestu, ktorá pokračuje južným svahom do údolia. Pri vnútornej strane južného valu bola jama kruhového tvaru hlboká 2 - 2,5 m, pravdepodobne to bola cisterna".......
....."Pod severozápadným svahom hrádku sa nachádza sídlisko, ktoré objavil ešte koncom 60. rokov 20. storočia E. Poliak"....

lit. Jozef Moravčík: Osobitne o fenoméne púchovskej kultúry v monografii Púchov, 2006