Sverepec

..."dané v ôsmy deň odo dňa reambulácie, vytýčenia a rozdelenia hraníc v horeuvedenom roku, za pôsobenia dôstojného pána magistra Tomáša, lektora našej kapituly, 11, júla 1408."  Podľa tejto listiny (ktorá popisuje aj hranice zaniknutej, stratenej a v roku 2013 znovu nájdenej obce Hrbotín) sa tento kameňolom volá Hernovec a patril šľachticom z dediny Visolaje. Dnes sú to Somarice - podľa po vrstevnici vedúcich cestách pre somáre. 


neogénne piesky, miocén, egenburg
laminové zvrstvenie nad štrkovou vrstvou


Čausianske súvrstvie egenburgu na svahu Hôrky: vápnité piesky a pieskovce s polohami zlepencov a svetlými vrstvami ílovcov
foto: Michal Richtárik

Podvrščie -slovanský mohylník :) 
mohyly sú dobre zachované, ibaže.........
Výskum slovenských mohýl na Sverepci - A. Petrovský Šichman
Vlastivedný zborník Považiia
...."Od mohyly č. 2 bola 9 m na JZ skalná jama s priemerom 3 m, je pôvodu starého a neznámeho. Možno ju kedysi úmyselne vylámali do skalného podložia návršia".....

Štefan Meliš vo Sverepci
16 marec 2015

Pre Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra zbieral zaniknuté topografické názvy, priradil ich ku súčasným katastrálnym mapám a na besede ich daroval obci Sverepec.
O pôvode názvu Sverepec
Sverepý sa dodnes používa v zmysle "divý". Sverepec obklopovali v polkruhu pohrebiská s veľkými mohylami,(preto Petrovský Šichman zvažoval, že pochovaní boli obyvatelia Sverepca) rovnako ako Žilinu s hradiskom Divinka a tak je podľa p. Meliša a Petrovského Šichmana možné sa zamýšľať nad tým, či mali niečo spoločné.
 
 Miestna legenda ale hovorí o hájnikovi, správcovi panských lesov a hájov, ktorý sa volal Sverepech. 
Pôvod názvu Divinka môže ale pochádzať aj od základu "div"  v zmysle zázrak, dívať sa, diviť sa, čo už zrejme nejde spojiť so slovom sverepý/divý.
Šimon Ondruš (Odtajnené trezory slov I, II) píše: "......staroslovienske diviti se je doložené vo všetkých staroslovienskych pamiatkach, v štvorevanjeliách, evanjeliároch, modlitebníkoch aj žaltároch. Podobne aj adjektívum divn, ktoré má význam divný, podivuhodný. Starosloviensky div-bol obdiv. Podobne ako divo, gen. divese malo význam latinského miraculum....."
A ešte raz Šimon Ondruš:...."Podľa mňa treba vykladať Devín aj Divín (nielen slovenský ale aj u iných Slovanov) buď ako pozorovacie, strážne miesto (odvodené od slovesa dívať sa), alebo aj ako miesto zlých duchov, drakov, čo súvisí s ukrajinským div...." V ukrajinských nárečiach slovo div označuje zlého duch, diabla.


1 komentár: